Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) Nedir?

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin amacıyla ilgili konularda yapılan yatırımları %50 oranında finanse eden hibe programıdır.

Kimler başvurabilir ?

Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.

Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Yatırım konuları nelerdir?

  1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

  1. d) Çelik silo,
  2. e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
  4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

  1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

 

Destek Alt ve Üst Limitleri

Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olmasına ve gerçek kişiler olmasına bağlı olarak hibeye esas proje tutarı  yatırım niteliği de göz önünde bulundurularak azami 2.500.000 Türk Lirası asgari  50.000Türk Lirası’dır. Proje alt ve üst limitleri T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan tebliğce her çağrı döneminde değişiklik gösterebilmektedir.

 

Mehmet Gündoğar Danışmanlık&Mühendislik 2012 yılından bu yana 53 Girişimcilik ve 122 Yatırım projesi ile toplamda 125.000.000 TL’lik yatırım kapsamında 87.000.000 TL devlet desteği ile hem danışanlarına büyük oranda destek olmuş hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Her geçen gün artan talep ile bu oran yükselmektedir. Danışanlarına projelerinin hayata geçirilmesi konusunda doğru yönlendirmeyi yapmak adına programlar günlük olarak takip edilmekte en uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler sunulmaktadır. Özet bilgisi verilen programın koşullarını öğrenmek, siz yatırımcılar için uygunluğunun tespit edilebilmesi ve proje danışmanlık hizmeti almak için lütfen iletişime geçiniz.